Free Printing

We are offering up to 10 free, black and white printed pages per person per day. At this time we cannot offer color printing or print more than 10 pages a day.

Send your document using a web browser or email and pick up at any location during open hours. 

Printing Instructions

Print using email

 1. Forward an email with the document attached to tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com.
 2. You’ll get a confirmation email when we’ve received your print order.
 3. Stop by any location during open hours and we will print out your document.

Print using a browser (or Wi-Fi printing)

 1. Go to www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Under Select File drag and drop the document you would like to print, or click the button to navigate to the file.
 3. Select the number of Copies of the document you want to print (up to 10 pages total).
 4. Select “B&W” prints. Color printing is not available at this time.
 5. Use Duplex to select one- or two-sided printing.
 6. Paper Size is limited to 8.5” x 11” at this time.
 7. Use Layout to choose portrait or landscape orientation, if needed.
 8. Use Page Range if you want to choose specific pages to print.
 9. Under User Info, enter your Library card number or User Name (Use your User Name to identify yourself when you pick up your print job. You can use your email user name--the part before the @ symbol—or any name you will remember).
 10. You may enter either an email address or mobile phone number to receive a confirmation.
 11. Click the Submit button to send your print job.
 12. Stop by any location during open hours and we will print out your document

Print from a Library computer

 1. Follow instructions for printing using email or a web browser.
 2. Ask a staff member to retrieve your document for you.

Get Instructions in Your Language

Instrucciones de impresión en la acera

Estamos ofreciendo hasta 10 páginas impresas en blanco y negro, gratuitas por persona por día, durante el cierre de las bibliotecas.

Envíe su documento por correo electrónico o navegador web y recójalo en una de nuestras localidades de recojo de impresión en la acera. En este momento no podemos ofrecer impresión a color ni imprimir más de 10 páginas al día.

Imprimir usando el correo electrónico:

 1. Reenvíe un correo electrónico con el documento adjunto a tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com.
 2. Recibirá un correo electrónico de confirmación cuando hayamos recibido su pedido de impresión.
 3. Pase por cualquier lugar de recojo de impresión en la acera durante el horario de servicio en la acera e imprimiremos su documento.

Por favor, tome en cuenta que, si nos reenvía un correo electrónico con un documento adjunto, el correo electrónico y el documento serán dos archivos diferentes. Háganos saber si desea imprimir ambos o solo el archivo adjunto.

Imprima usando un navegador web (o impresión Wi-Fi):

 1. Vaya a www.spl.org/WiFiPrinting
 2. En Seleccione Archivo, arrastrar y soltar el documento que desea imprimir o haga clic en el botón para navegar hasta el archivo.
 3. Seleccione la cantidad de Copias del documento que desea imprimir (hasta 10 páginas en total).
 4. Seleccione impresiones "B&W". La impresión en color no está disponible en este momento.
 5. Utilice Dúplex para seleccionar la impresión unilateral o dos caras.
 6. Tamaño de Papel está limitado a 8.5 "x 11" en este momento.
 7. Utilice Diseño para elegir la orientación vertical (Retrato) u horizontal (Paisaje), si es necesario.
 8. Utilice Rango de páginas si desea seleccionar páginas específicas para imprimir.
 9. En Información de usuario, ingrese su Nombre de usuario/ Número de tarjeta (Use su Nombre de usuario para identificarse cuando retire su trabajo de impresión. Puede usar su nombre de usuario de correo electrónico, la parte antes del símbolo @, o cualquier nombre que recuerde).
 10. Puede ingresar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil para recibir una confirmación.
 11. Haga clic en el botón Enviar para mandar su trabajo de impresión.
 12. Pase por cualquier lugar de recojo de impresión en la acera durante el horario de servicio en la acera e imprimiremos su documento.

Imprima desde una computadora de la biblioteca:

 1. Siga las instrucciones para imprimir mediante correo electrónico o usando un navegador web.
 2. Pida a un miembro del personal que recupere el documento.

Encuentre horarios y lugares para el recojo de impresión en la acera en www.spl.org/Curbside

Hướng Dẫn In Ấn Trên Lề Đường

Chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ in 10 trang trắng đen miễn phí cho mỗi người trong mỗi ngày trong khi các toà nhà của Thư viện đóng cửa.

Gửi tài liệu của quý vị thông qua trình duyệt web hoặc email và đến một trong số các địa điểm nhận tài liệu in ấn trên lề đường của chúng tôi để nhận tài liệu. Tại thời điểm này, chúng tôi không thể in màu hoặc in hơn 10 trang trong một ngày.

In thông qua email:

 1. Chuyển email có tài liệu đính kèm cho chúng tôi tại địa chỉ tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com.
 2. Quý vị sẽ nhận được một email xác nhận sau khi chúng tôi nhận được email của quý vị.
 3. Hãy ghé qua bất kì địa điểm nhận tài liệu in ấn trên lề đường của chúng tôi trong giờ hoạt động của các dịch vụ trên lề đường và chúng tôi sẽ in tài liệu cho quý vị.

Xin lưu ý rằng nếu quý vị chuyển tiếp email cho chúng tôi và có tài liệu đính kèm, email và tài liệu sẽ được tính là 2 tập tin khác nhau. Xin hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn in cả hai hoặc chỉ cần in tài liệu đính kèm.

In thông qua trình duyệt web (hoặc in bằng Wi-Fi):

 1. Ghé vào trang www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Dưới phần Chọn Tập Tin, kéo và thả tài liệu mà quý vị muốn in. Hoặc bấm vào nút đó để chọn tài liệu.
 3. Chọn số lượng Bản sao của tài liệu mà quý vị muốn in (tối đa là 10 trang).
 4. Lựa chọn in "B&W". Hiện tại không có in màu.
 5. Dùng Cách In để chọn in một mặt hay hai mặt.
 6. Kích thước giấy chỉ được giới hạn ở kích cỡ 8.5” x 11” tại thời điểm này.
 7. Sử dụng Bố trí để chọn in theo chiều đứng hay in ngang, nếu cần.
 8. Sử dụng Phạm vi trang nếu quý vị muốn chọn in một số trang nhất định.
 9. Dưới phần Thông Tin Người Dùng, điền số thẻ Thư Viện của quý vị hoặc Tên Người Dùng (Sử dụng Tên Người Dùng của quý vị để nhận dạng bản thân khi quý vị đến nhận tài liệu. Quý vị có thể sử dụng phần tên trước chữ @ trong email của quý vị - hoặc bất kì tên nào mà quý vị có thể nhớ).
 10. Quý vị có thể điền một địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận thông báo xác nhận.
 11. Bấm nút Gửi đi để gửi tài liệu cho chúng tôi in.
 12. Hãy ghé qua bất kì địa điểm nhận tài liệu in ấn trên lề đường của chúng tôi trong giờ hoạt động của các dịch vụ trên lề đường và chúng tôi sẽ in tài liệu cho quý vị.

In từ một máy tính Thư viện:

 1. Làm theo hướng dẫn để in bằng email hoặc trình duyệt web.
 2. Yêu cầu một nhân viên lấy tài liệu của bạn cho bạn.

Tìm giờ hoạt động và các địa điểm có để nhận tài liệu in trên lề đường tại www.spl.org/Curbside

路边打印服务指南

图书馆闭馆,但是我们提供每天十页黑白免费打印服务。

请将打印材料用电子邮件或网页发给我们,然后在我们有路边打印服务的图书馆领取。目前我们没有彩色打印,也不能提供一天超过十页的打印。

用电子邮件打印文件:

 1. 将您想打印的文件用电子邮件发到这个地址: tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com.
 2. 当我们收到您的打印文件后,您会接到一 封确认电子邮件
 3. 您可以到任何一间有路边打印服务的图书馆领取您的打印文件。

请注意,如果您用电子邮件发打印文件给我们,电子邮件本身和打印附件算是两个不同的文档,请说明您是只想打印附件还是附件和电子邮件本身都要打印。

通过网页(或者叫无线网络打印)打印:

 1. 访问网页 www.spl.org/WiFiPrinting
 2. 在本页面的Select File 一栏,将您想打印的文件拖到这里,或者点击按钮选择打印文件。
 3. 选择您想要打印多少份(每天一共可以打印十页)。
 4. 选择 "B&W"黑白打印。目前不能打印彩色。
 5. Duplex(双面)一栏选择打印单面还是双面。
 6. 打印纸张大小目前只限于8.5” x 11”这个尺寸。
 7. Layout(版面)选择横向还是竖向打印。
 8. 如需要,用Page Range(打印页码)选择打印哪些页。
 9. User Info (用户信息)一栏,输入您的Library Card Number(借书卡号码)或者 User Name(用户名)。您在路边领取打印文件时,请告诉工作人员您的用户名。建议您可以用您的电子邮件地址@符号前的字符,或者任何您能记住的字符做用户名。
 10. 您可以用您的电子邮件地址或手机号码来收取确认信息。
 11. 点击 Submit (提交)按钮将您的打印文件提交。
 12. 您可以到任何一间有路边打印服务的图书馆领取您的打印文件。

从图书馆公用电脑上打印:

 1. 请参考用电子邮件或浏览器打印的指示步骤。
 2. 请工作人员帮您领取打印作业。

欲知路边打印服务的时间和地点,请访问 www.spl.org/Curbside

Tilmaamaha Daabacaada Jidka Agteeda

U dir dukumiintigaaga adoo adeegsanaya biraawsar web ama iimeel oo ka qaado mid kamid ah goobaha ka qaadashada wixii la daabacay jidka agteeda. Wakhti xaadirkan ma daabacno wixii waraaqo ah ee midab ah ama ma daabacno wixii ka badan 10 bog maalintii.

Waxa aanu bixinaynaa daabacaada ilaa 10 bog oo bilaash ah oo cadaan iyo madaw ah qofkiiba maalintii inta ay xidhan yihiin dhismayaasha Laybareerigu.

Daabac adiga oo isticmaalaya iimeelka:

 1. Waxa aad u dirtaa iimeelka ay ku lifaaqan yihiin waraaquhu tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com.
 2. Waxa laguu soo diri doonaa iimeel xaqiijin ah marka uu nasoo gaadho dalabkaaga daabacaadu.
 3. Waxa aad timaadaa goob kasta oo ka qaadashada jidka agteeda saacada goobaha jidka agteedu shaqaynayaan oo waxa aanu kuu daabici doonaa waraaqahaaga.

Fadlan ogsoonaw hadii aad noosoo dirto iimeelka ay waraaquhu ku lifaaqan yihiin, iimeelka iyo waraaquhu waxay noqon doonaan laba fayl oo kala duwan. Fadlan noo sheeg hadii aad doonayso in labada laguu daabaco ama kaliya in laguu daabaco lifaaqa.

Daabac adiga oo isticmaalaya daaqada internetka (ama daabacaada Wi-Fi-ga):

 1. Qabo www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Qaybta Dooro Faylka inta aad warqada aad doonayso inaad daabacato soo jiido ku tuur, ama riix badhanka si aad u wado faylka.
 3. Dooro lambarka Nuqullada ee waraaqaha ee aad doonayso inaad daabacato (ilaa 10 bog isugayn).
 4. Xulodaabacaada “B&W”. Daabacaada midabka ah wakhti xaadirkan lama helayo.
 5. Isticmaal Laba Dhinac si aad u doorayo hal dhinac ama labada dhinac inaad ku daabacdo.
 6. Cabbirka Warqadu waxa uu ku kooban yahay 8.5” x 11” wakhtigan.
 7. Isticmaal Layout si aad ugu badasho bog jiifa ama taagan, hadii aad u baahan tahay.
 8. Isticmaal Range Bogga hadii aad doonayso inaad doorato bogag gaar ah oo aad daabacato.
 9. Qaybta Macluumaadka Isticmaalaha, geli Lambarka kaadhkaaga laybareeriga ama Magaca Isticmaalaha (Isticmaal Magaca Isticmaalaha si aad u sheegto cida aad tahay marka aad qaadanayso waxa laguu daabacay. Waxa aad isticmaali kartaa iimeelka aad ku isticmaasho -- qaybta ka horeysa calaamada @ -ama magac aad xasuusato).
 10. Waxa aad gelin kartaa cinwaanka iimeelkaaga ama lambarka taleefankaaga si xaqiijinta laguugu soo diro.
 11. Guji Gudbibadhanka ah si aad u dirto dalabka daabacaada.
 12. Waxa aad timaadaa goob kasta oo ka qaadashada jidka agteeda saacada goobaha jidka agteedu shaqaynayaan oo waxa aanu kuu daabici doonaa waraaqahaaga.

Ka daabac kombiyuutarka maktabadda:

 1. Raac tilmaamaha ku saabsan daabacaadda adoo adeegsanaya emayl ama biraawsar webka.
 2. Weydiiso xubin shaqaale ah inuu kuu soo helo dukumiintigaaga.

Waxa aad ka ogaataa saacada shaqada iyo goobaha jidka agteeda ee laga qaadanayo www.spl.org/Curbside

ቤተ መጻሕፍቱ አካባቢ ሆነው ህትመቶችን ስለመውሰድ መመሪያ

የቤተ መጻሕፍቱ ሕንጻዎች በሚዘጉበት ወቅት ለአንድ ሰው በቀን ውስጥ እስከ 10 ገጽ በነጭ እና ጥቁር ቀለም የማተም አገልግሎት እንስጣለን።

ሰነድዎን በኢሜል ወይም በቤተ መጻሕፍቱ ድረ ገጽ አሳሽ በመላክ ቤተ መጻሕፍቱ አካባቢ አገልግሎት በሚሰጡ ቦታዎች ሄደው መውሰድ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ ከ10 ገጽ በላይ ማተምና የባለ ቀለም ህትመት አገልግሎት አንሰጥም።

ኢሜልን በመጠቀም ማተም:

 1. የተያያዘ ሰነድ የያዘ ያለበትን ኢሜል ወደ tbs-seattlepl-bw@eprintitservice.com ይላኩ።
 2. እንዲታተምልዎ የሚፈልጉት ሰነድ እንደደረሰን የሚያመለክት የማረጋገጫ ኢሜል ይደርስዎታል።
 3. በቤተ መጻሕፍቱ አካባቢ እቃ ለመውሰድ jክፍት በሆኑ ቦታዎች በመምጣት ሰነድዎን ልናትምልዎ እንችላለን።

ወደ እኛ የሚልኩት ኢሜል የተያያዘ ሰነድ ካለው ኢሜሉ እና ሰነዱ ሁለት የተለያዩ ፋይሎች ናቸው። እባክዎ ሁለቱም ወይም የተያያዘው ሰነድ ብቻ እንዲታተምልዎ ያሳውቁን።

በቤተ መጻሕፍቱ ድረ ገጽ ማሰሻ ወይም መፈለጊያ (ሽቦ የለሽ ማተሚያ) ስለማተም:

 1. ወደ እዚህ ይሂዱ www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Select File ከሚለው ስር ለማተም የሚፈልጉትን ሰነድ ይሳቡ ወይም ሰነዱን ለመፈለግ ቁልፉን ይጫኑ።
 3. ምን ያህል ገጽ ማተም እንደሚፈልጉ ይምረጡ።(በአጠቃላይ 10 ገጽ)
 4. “B&W” የሚለውን ይምረጡ። በአሁኑ ጊዜ የባለ ቀለም ህትመት አገልግሎት የለም።
 5. በአንድ በኩል ወይም ከፊት እና ከጀርባ ለማተም Duplex የምትለዋን ቁልፍ ይጫኑ።
 6. በአሁኑ ጊዜ የማተሚያ ወረቀት መጠን 8.5” x 11” ነው።
 7. በቁም ወይም ወደ ጎን ማተም ከፈለጉ Layout የሚለውን ጠቁመው ይምረጡ።
 8. የተመረጡ ገጾችን ለማተም Page Range የሚለውን ይምረጡ።
 9. User Info ከሚለው ሥር የቤተ መጻሕፍት ቁጥርዎን ወይም የተጠቃሚ ስም ያስገቡ።ያሳተሙትን ወረቀት ለመውሰድ ሲመጡ ማንነትዎን ለመለየት እንዲቻል የተጠቃሚውን ስም ያስገቡ። @ ከምትለው ምልክት በፊት የሚጠቀሙበትን ኢሜልዎን ወይም የሚጠቀሙበትን የኢሜል ስም ወይም ሊያስታውሱት የሚችሉትን ስም መጠቀም ይችላሉ።
 10. የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎን በማስገባት ማረጋገጫ ይቀበሉ።
 11. ለመላክ Submit የምትለውን በመጫን የሰሩትን መላክ ይችላሉ።
 12. በቤተ መጻሕፍቱ አካባቢ እቃ ለመውሰድ ክፍት በሆኑ ቦታዎች በመምጣት ሰነድዎን ልናትምልዎ እንችላለን።

ከቤተ መጻሕፍቱ ኮምፒዩተር ለማተም:

 1. ኢሜል ወይም የድር ማስሻውን በመጠቀም ለማተም መመሪያውን ይከተሉ።
 2. ሰነድዎን እንዲያመጡልዎ ሰራተኞቹን ይጠይቁ።

ያሳተሙትን ለመውሰድ አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎችን እና ሰአቱን ለማወቅ ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ። www.spl.org/Curbside