Print & Copy

All Library locations offer a limited number of free printed pages. You can print/copy 10 free black and white pages each week, or three free color pages. Please only use the paper provided.

You can print/copy additional pages each week for these additional fees:

Page Size Sides Ink Cost per page
8.5”x11” or 8.5”x14” Single-sided B/W $0.15
8.5”x11” or 8.5”x14” Double-sided B/W $0.30
8.5”x11” or 8.5”x14” Single-sided Color $0.50
8.5”x11” or 8.5”x14” Double-sided Color $1.00
11”x 17” Single-sided B/W $0.30
11”x 17” Double-sided B/W $0.60
11”x 17” Single-sided Color $1.00
11”x 17” Double-sided Color $2.00

You can pay for additional printing with a card or cash. We can charge a maximum of $5 to your card per transaction, or accept cash payments up to $20 per transaction. For larger print jobs, please break your print requests into multiple smaller print jobs. For example, if you need to print 10 double-sided 8.5”x11” color pages, break your request into two print jobs of $5 each, to pay with a card. Card payments will be listed on your bank statements from our vendor, Nayax Copy Services.

Scan, Fax & Translate

All Library locations have self-service ScanEZ kiosks for high speed scanning, faxing and translating documents and photos.

Printing Instructions

Print using email

 1. Forward an email with the document attached to bw@spl.org for B&W copies or to color@spl.org for color copies.
 2. You’ll get a confirmation email when we’ve received your print order.
 3. Pick up your printouts at any Library location during open hours using your User Name at the printer when you pick up your print job. Your User Name is your email user name--the part before the @ symbol.

Print using a browser (or Wi-Fi printing)

 1. Go to www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Under Select File drag and drop the document you would like to print, or click the button to navigate to the file.
 3. Select the number of Copies of the document you want to print (up to 10 pages total).
 4. Select “B&W” or “Color” printing.
 5. Use Duplex to select one- or two-sided printing.
 6. Paper Size is limited to 8.5” x 11”.
 7. Use Layout to choose portrait or landscape orientation, if needed.
 8. Use Page Range if you want to choose specific pages to print.
 9. Under User Info, enter your Library card number or User Name (Use your User Name to identify yourself when you pick up your print job. You can use your email user name--the part before the @ symbol—or any name you will remember).
 10. You may enter either an email address or mobile phone number to receive a confirmation.
 11. Click the Submit button to send your print job.
 12. Pick up your printouts at any Library location during open hours using the Library card number or User Name you provided in step 9 at the printer when you pick up your print job.

Print from a Library computer

 1. Follow instructions for printing using email or a web browser.
 2. Pick up your printouts at the printer using the Library card number or pass number you used to log into the Library computer.

Get Instructions in Your Language

Instrucciones en español

Instrucciones de impresión

Los usuarios pueden imprimir gratis, 10 páginas en blanco y negro o 3 páginas a color cada semana. Los usuarios pueden imprimir páginas adicionales por un costo de $.15 por página en blanco y negro o $.50 por color. Envíe su documento por correo electrónico o navegador web y recójalo en cualquiera de nuestras sucursales durante el horario de atención.

Imprimir usando el correo electrónico:

 1. Reenvíe un correo electrónico con el documento adjunto a bw@spl.org para copias en blanco y negro o a color@spl.org para copias a color.
 2. Recibirá un correo electrónico de confirmación cuando hayamos recibido su pedido de impresión.
 3. Recoja sus impresiones en cualquier sucursal de la biblioteca durante el horario de atención utilizando su nombre de usuario en la impresora cuando recoja sus impresiones. Su nombre de usuario es el nombre de usuario de su correo electrónico, la parte anterior al símbolo @.

Por favor, tome en cuenta que, si nos reenvía un correo electrónico con un documento adjunto, el correo electrónico y el documento serán dos archivos diferentes. Háganos saber si desea imprimir ambos o solo el archivo adjunto.

Imprima usando un navegador web (o impresión Wi-Fi):

 1. Vaya a www.spl.org/WiFiPrinting
 2. En Seleccione Archivo, arrastrar y soltar el documento que desea imprimir o haga clic en el botón para navegar hasta el archivo.
 3. Seleccione la cantidad de Copias del documento que desea imprimir (hasta 10 páginas en total).
 4. Seleccione la impresión “B&N” o “Color”.
 5. Utilice Dúplex para seleccionar la impresión unilateral o dos caras.
 6. Tamaño de Papel está limitado a 8.5 "x 11".
 7. Utilice Diseño para elegir la orientación vertical (Retrato) u horizontal (Paisaje), si es necesario.
 8. Utilice Rango de páginas si desea seleccionar páginas específicas para imprimir.
 9. En Información de usuario, ingrese su Nombre de usuario/ Número de tarjeta (Use su Nombre de usuario para identificarse cuando retire su trabajo de impresión. Puede usar su nombre de usuario de correo electrónico, la parte antes del símbolo @, o cualquier nombre que recuerde).
 10. Puede ingresar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil para recibir una confirmación.
 11. Haga clic en el botón Enviar para mandar su trabajo de impresión.
 12. Recoja sus impresiones en cualquier sucursal de la biblioteca durante el horario de atención utilizando el número de tarjeta de biblioteca o nombre de usuario que proporcionó en el paso 9 en la impresora cuando recoja sus impresiones.

Imprima desde una computadora de la biblioteca:

 1. Siga las instrucciones para imprimir mediante correo electrónico o usando un navegador web.
 2. Recoja sus impresiones en la impresora utilizando el número de tarjeta de biblioteca o el número de pase que usó para iniciar la sesión en la computadora de la biblioteca.

Hướng dẫn bằng tiếng Việt

Hướng Dẫn In Ấn

Khách hàng có thể in trắng đen 10 trang hoặc in màu 3 trang miễn phí mỗi tuần. Gửi tài liệu của quý vị để in bằng cách sử dụng một trình duyệt web hoặc bằng email và tới nhận tại bất kì chi nhánh nào trong giờ mở cửa.

In thông qua email:

 1. Chuyển email có tài liệu đính kèm cho chúng tôi tại địa chỉ bw@spl.org để có bản sao đen trắng hoặc đến color@spl.org để sao chép màu.
 2. Quý vị sẽ nhận được một email xác nhận sau khi chúng tôi nhận được email của quý vị.
 3. Nhận bản in của bạn tại bất kỳ Thư viện nào trong giờ mở cửa bằng cách sử dụng Tên người dùng của bạn khi nhận bản in tại máy in. Tên người dùng của bạn cũng là tên người dùng email--phần tên trước ký tự @.

Xin lưu ý rằng nếu quý vị chuyển tiếp email cho chúng tôi và có tài liệu đính kèm, email và tài liệu sẽ được tính là 2 tập tin khác nhau. Xin hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn in cả hai hoặc chỉ cần in tài liệu đính kèm.

In thông qua trình duyệt web (hoặc in bằng Wi-Fi):

 1. Ghé vào trang www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Dưới phần Chọn Tập Tin, kéo và thả tài liệu mà quý vị muốn in. Hoặc bấm vào nút đó để chọn tài liệu.
 3. Chọn số lượng Bản sao của tài liệu mà quý vị muốn in (tối đa là 10 trang).
 4. Lựa chọn in “B&W” hoặc “Color”.
 5. Dùng Cách In để chọn in một mặt hay hai mặt.
 6. Kích thước giấy chỉ được giới hạn ở kích cỡ 8.5” x 11”.
 7. Sử dụng Bố trí để chọn in theo chiều đứng hay in ngang, nếu cần.
 8. Sử dụng Phạm vi trang nếu quý vị muốn chọn in một số trang nhất định.
 9. Dưới phần Thông Tin Người Dùng, điền số thẻ Thư Viện của quý vị hoặc Tên Người Dùng (Sử dụng Tên Người Dùng của quý vị để nhận dạng bản thân khi quý vị đến nhận tài liệu. Quý vị có thể sử dụng phần tên trước chữ @ trong email của quý vị - hoặc bất kì tên nào mà quý vị có thể nhớ).
 10. Quý vị có thể điền một địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận thông báo xác nhận.
 11. Bấm nút Gửi đi để gửi tài liệu cho chúng tôi in.
 12. Nhận bản in của bạn tại bất kỳ Thư viện nào trong giờ mở cửa bằng cách sử dụng Mã số thẻ thư viện hoặc mã số Tên người dùng mà bạn được cấp tại bước số 9 khi nhận bản in tại máy in.

In từ một máy tính Thư viện:

 1. Làm theo hướng dẫn để in bằng email hoặc trình duyệt web.
 2. Nhận bản in của bạn tại máy in bằng cách sử dụng Mã số thẻ thư viện hoặc mã số mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào Máy tính thư viện.

简体中文说明

打印说明

每位顾客每周可以免费打印 10 张黑白页或 3 张彩色页。 使用网络浏览器或电子邮件发送您的文档,并在任意图书馆开放时间内取件。

用电子邮件打印文件:

 1. 将附有文档的电子邮件转发到 bw@spl.org 以获取黑白副本;或发送至 color@spl.org 获取彩色副本。
 2. 当我们收到您的打印文件后,您会接到一 封确认电子邮件
 3. 在任一图书馆开放时间内 ,使用你的用户名在打印机上取回打印资料。你的用户名是你的电子邮箱用户名,也就是 @ 符号之前的部分。

请注意,如果您用电子邮件发打印文件给我们,电子邮件本身和打印附件算是两个不同的文档,请说明您是只想打印附件还是附件和电子邮件本身都要打印。

通过网页(或者叫无线网络打印)打印:

 1. 访问网页 www.spl.org/WiFiPrinting
 2. 在本页面的Select File 一栏,将您想打印的文件拖到这里,或者点击按钮选择打印文件。
 3. 选择您想要打印多少份(每天一共可以打印十页)。
 4. 选择“黑白”或“颜色”打印。
 5. Duplex(双面)一栏选择打印单面还是双面。
 6. 打印纸张大小目前只限于8.5” x 11”这个尺寸。
 7. Layout(版面)选择横向还是竖向打印。
 8. 如需要,用Page Range(打印页码)选择打印哪些页。
 9. User Info (用户信息)一栏,输入您的Library Card Number(借书卡号码)或者 User Name(用户名)。您在路边领取打印文件时,请告诉工作人员您的用户名。建议您可以用您的电子邮件地址@符号前的字符,或者任何您能记住的字符做用户名。
 10. 您可以用您的电子邮件地址或手机号码来收取确认信息。
 11. 点击 Submit (提交)按钮将您的打印文件提交。
 12. 在任一图书馆开放时间内,使用你的图书馆卡号或在第 9 步提供的用户名在打印机上取回打印资料。

从图书馆公用电脑上打印:

 1. 请参考用电子邮件或浏览器打印的指示步骤。
 2. 使用你的图书馆卡号或登录图书馆计算机时使用的通行证号码,在打印机上取回打印资料。

Tilmaamaha Af-Soomaaliga

Tilmaamaha Daabacaada

Macaamiisha ayaa daabici kara 10 bog oo madow iyo caddaan oo bilaash ah ama 3 bog oo midab leh oo bilaash ah toddobaad kasta. U dir dukumintigaaga adiga oo adeegsanaya barawsar-ka web-ka ama iimaylka oo ka hel meel kasta inta lagu jiro saacadaha shaqada. 

Daabac adiga oo isticmaalaya iimeelka:

 1. Waxa aad u dirtaa iimeelka ay ku lifaaqan yihiin waraaquhu bw@spl.org for nuqulo madow iyo caddaan ama si color@spl.org for nuqulo midab.
 2. Waxa laguu soo diri doonaa iimeel xaqiijin ah marka uu nasoo gaadho dalabkaaga daabacaadu.
 3. Ka qaado warqada la daabacay goob kastaoo maktabad ah inta lagu jiro saacadaha ay furan yihiin adoo isticmaalaya Magaca aad ku Isticmaasho daabacaada si aad u qaadato daabacaada shaqadaada. Magacaaga aad ku Isticmaasho waa iimaylkaagii aad ku isticmaasho --qaybta ka horeysa calaamada @.

Fadlan ogsoonaw hadii aad noosoo dirto iimeelka ay waraaquhu ku lifaaqan yihiin, iimeelka iyo waraaquhu waxay noqon doonaan laba fayl oo kala duwan. Fadlan noo sheeg hadii aad doonayso in labada laguu daabaco ama kaliya in laguu daabaco lifaaqa.

Daabac adiga oo isticmaalaya daaqada internetka (ama daabacaada Wi-Fi-ga):

 1. Qabo www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Qaybta Dooro Faylka inta aad warqada aad doonayso inaad daabacato soo jiido ku tuur, ama riix badhanka si aad u wado faylka.
 3. Dooro lambarka Nuqullada ee waraaqaha ee aad doonayso inaad daabacato (ilaa 10 bog isugayn).
 4. Xulodaabacaada “B&W” ama “Midab”.
 5. Isticmaal Laba Dhinac si aad u doorayo hal dhinac ama labada dhinac inaad ku daabacdo.
 6. Cabbirka Warqadu waxa uu ku kooban yahay 8.5” x 11”.
 7. Isticmaal Layout si aad ugu badasho bog jiifa ama taagan, hadii aad u baahan tahay.
 8. Isticmaal Range Bogga hadii aad doonayso inaad doorato bogag gaar ah oo aad daabacato.
 9. Qaybta Macluumaadka Isticmaalaha, geli Lambarka kaadhkaaga laybareeriga ama Magaca Isticmaalaha (Isticmaal Magaca Isticmaalaha si aad u sheegto cida aad tahay marka aad qaadanayso waxa laguu daabacay. Waxa aad isticmaali kartaa iimeelka aad ku isticmaasho -- qaybta ka horeysa calaamada @ -ama magac aad xasuusato).
 10. Waxa aad gelin kartaa cinwaanka iimeelkaaga ama lambarka taleefankaaga si xaqiijinta laguugu soo diro.
 11. Guji Gudbibadhanka ah si aad u dirto dalabka daabacaada.
 12. Ka qaado warqada la daabacay goob kastaoo maktabad ah inta lagu jiro saacadaha ay furan yihiin adoo isticmaalaya Lambarka kaadhka maktabadda ama Magaca lagu Isticmaalo lambarka aad ku bixisay tallaabada 9 ee daabacaha marka aad soo qaadato shaqadaada daabacaada.

Ka daabac kombiyuutarka maktabadda:

 1. Raac tilmaamaha ku saabsan daabacaadda adoo adeegsanaya emayl ama biraawsar webka.
 2. Ka qaado warqada la daabacay daabacaada adoo isticmaalaya Lambarka kaarka maktabada ama lambarka irida lagu soo galo ee aad u isticmaashay inaad ku gasho kumbuyuutarka maktabada.

መመሪያ በአማርኛ

የህትመት መመሪያዎች

በእያንዳንዱ ሳምንት ፓትሮንስ 10 ነጻ ጥቁር እና ነጭ ገጾችን ወይም 3 ነጻ ቀለም ያላቸው ገጾችን ማተም ይችላል። ሰነዶችዎን በድር አሳሽ ወይም ኢሜይል ይላኩ እና በስራ ሰአት ከማንኛውም ክፍለት ስፍራ ይውሰዱት ።

ኢሜልን በመጠቀም ማተም:

 1. ለጥቁር እና ነጭ ህትመት፣ ሰነድ የተያያዘበትን ኢሜል ወደ bw@spl.org ይላኩ። ወይም ለባለ ቀለም ህትመት ወደ color@spl.org ይላኩ።
 2. እንዲታተምልዎ የሚፈልጉት ሰነድ እንደደረሰን የሚያመለክት የማረጋገጫ ኢሜል ይደርስዎታል።
 3. በማንኛውም ቤተ-መጽሐፍት ቦታ በክፍት ሰዓታት ውስጥ የተጠቃሚ ስምዎን በመጠቀም የህትመት ስራዎን ሲወስዱ በአታሚው ላይ ህትመቶችዎን ይውሰዱ። የእርስዎ የተጠቃሚ ስም የኢሜይልዎ የተጠቃሚ ስም ነው--ከ @ ምልክት በፊት ያለው ክፍል።

ወደ እኛ የሚልኩት ኢሜል የተያያዘ ሰነድ ካለው ኢሜሉ እና ሰነዱ ሁለት የተለያዩ ፋይሎች ናቸው። እባክዎ ሁለቱም ወይም የተያያዘው ሰነድ ብቻ እንዲታተምልዎ ያሳውቁን።

በቤተ መጻሕፍቱ ድረ ገጽ ማሰሻ ወይም መፈለጊያ (ሽቦ የለሽ ማተሚያ) ስለማተም:

 1. ወደ እዚህ ይሂዱ www.spl.org/WiFiPrinting
 2. Select File ከሚለው ስር ለማተም የሚፈልጉትን ሰነድ ይሳቡ ወይም ሰነዱን ለመፈለግ ቁልፉን ይጫኑ።
 3. ምን ያህል ገጽ ማተም እንደሚፈልጉ ይምረጡ።(በአጠቃላይ 10 ገጽ)
 4. ይምረጡ ፦ ቢ & ወ  / ቀለም።
 5. በአንድ በኩል ወይም ከፊት እና ከጀርባ ለማተም Duplex የምትለዋን ቁልፍ ይጫኑ።
 6. የማተሚያ ወረቀት መጠን 8.5” x 11” ነው።
 7. በቁም ወይም ወደ ጎን ማተም ከፈለጉ Layout የሚለውን ጠቁመው ይምረጡ።
 8. የተመረጡ ገጾችን ለማተም Page Range የሚለውን ይምረጡ።
 9. User Info ከሚለው ሥር የቤተ መጻሕፍት ቁጥርዎን ወይም የተጠቃሚ ስም ያስገቡ።ያሳተሙትን ወረቀት ለመውሰድ ሲመጡ ማንነትዎን ለመለየት እንዲቻል የተጠቃሚውን ስም ያስገቡ። @ ከምትለው ምልክት በፊት የሚጠቀሙበትን ኢሜልዎን ወይም የሚጠቀሙበትን የኢሜል ስም ወይም ሊያስታውሱት የሚችሉትን ስም መጠቀም ይችላሉ።
 10. የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎን በማስገባት ማረጋገጫ ይቀበሉ።
 11. ለመላክ Submit የምትለውን በመጫን የሰሩትን መላክ ይችላሉ።
 12. በማንኛውም ቤተ-መጽሐፍት ቦታ በክፍት ሰዓታት ውስጥ የቤተ-መጻሕፍት ካርድ ቁጥርን ወይም በደረጃ 9 ላይ የሰጡትን የተጠቃሚ ስም ቁጥር በመጠቀም የህትመት ስራዎን ሲወስዱ በአታሚው ላይ ህትመቶችዎን ይውሰዱ።

ከቤተ መጻሕፍቱ ኮምፒዩተር ለማተም:

 1. ኢሜል ወይም የድር ማስሻውን በመጠቀም ለማተም መመሪያውን ይከተሉ።
 2. የቤተ-መጻሕፍት ካርድ ቁጥርን ወይም ወደ ቤተ-መጻሕፍቱ ኮምፒዩተር ለመግባት የተጠቀሙትን ማለፊያ ቁጥር በመጠቀም ከአታሚው ላይ ህትመቶችዎን ይውሰዱ።