Công việc tiếp theo của bạn hoạt động như thế nào

Step 1

Liên Hệ Với Chúng Tôi.

Step 2

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn
để sắp xếp cuộc hẹn. 

Step 3

Bạn sẽ làm việc với một thành viên trong nhóm từ 30 đến 60 phút.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi về hồ sơ thất nghiệp đã được nộp cho Sở An ninh Việc làm Tiểu bang Washington.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hãy gửi cho chúng tôi một email và bao gồm các thông tin sau đây.

  • Tên
  • Họ
  • Số điện thoại
  • Quý vị cần chúng tôi giúp đỡ về việc gì? (Xin trợ cấp thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, trợ giúp làm lý lịch việc làm (resume), thư giới thiệu (cover letter), chuẩn bị phỏng vấn, học các kĩ năng nghề hoặc những việc khác)
  • Quý vị có cần điều chỉnh phù hợp với Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) để cuộc hẹn của quý vị có thể dễ dàng tiếp cận hay không?

Liên hệ với chúng tôi qua email

Nếu quý vị không có địa chỉ email, xin vui lòng gọi vào số 206-774-2478. để làm một cuộc hẹn.

Các thông tin mà quý vị cung cấp là bảo mật và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai ngoài những người nhân viên làm trong chương trình này.

Các công việc và việc hỗ trợ tìm việc làm cho chương trình Công Việc Tiếp Theo của Quý Vị (Your Next Job) của Thư Viên Công Cộng Seattle được cung cấp bởi tổ chức Asian Counseling and Referral Service.

Chương trình này được cung cấp với sự hợp tác của Seattle Jobs Initiative, Puget Sound Welcome Back Center, Building Our Bridge và Asian Counseling and Referral Service.