Công việc tiếp theo của bạn hoạt động như thế nào

Gọi số 206-386-4636 để lấy hẹn.
 

Step 1

Gọi số 206-386-4636

Step 2

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn
để sắp xếp cuộc hẹn. 

Step 3

Bạn sẽ làm việc với một thành viên trong nhóm từ 30 đến 60 phút.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi về hồ sơ thất nghiệp đã được nộp cho Sở An ninh Việc làm Tiểu bang Washington.

Chương trình này được cung cấp với sự hợp tác của King County Library System, Sno-Isle Libraries, Seattle Jobs Initiative, Puget Sound Welcome Back Center, Building Our Bridge và Korean Community Service Center.