Las citas para el programa Su Próximo Trabajo no están disponibles en este momento. Mientras planificamos nuestra próxima versión del programa, el personal de la Biblioteca puede ayudarle con preguntas sobre empleo y carreras profesionales. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, pregúntenos o llame al 206-386-4636.


Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp các cuộc hẹn cho chương trình Your Next Job. Trong lúc chúng tôi lên kế hoạch cho phiên bản kế tiếp của chương trình này, các nhân viên của Thư Viện có thể hỗ trợ trả lời các câu hỏi về việc làm và nghề nghiệp của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi hay cần trợ giúp, hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc gọi vào số 206-386-4636.


很抱歉,目前无法预约您的下一份工作。 我们目前正在对该计划进行革新,图书馆工作人员可以帮助您解决工作和职业问题。 如果您有疑问或需要帮助,请询问我们或致电 206-386-4636。


ቀጣይየስራቀጠሮዎችዎበአሁኑሰዓትአያገኙም። በአሁኑግዜ።የሚቀጥለውንተቀጣጣይፕሮግራሞቻችንንስናቅድ ፕሮግራሙ፣የቤተመፃህፍትሰራተኞችሊረዱዎትይችላሉ። የሥራእናየሙያጥያቄዎች።ካልዎት ጥያቄወይምእርዳታከፈለጉ፣ይጠይቁንወይም በዚህስልክቁጥርይደውሉ: 206-386- 4636.


ኣብዚእዋንእዚዝቕጽልቆጸራታትኩምኣይተረኽቡን። አብዚሕዚግዜ።ዝቕጽልናይተቀጻጺሊ  መደብናክንውጥንከለና። ናይስራሕንሞያንሕቶታእንተሃልዩኩም፡ሰራሕተኛታትቤተ፡መጻሕፍቲክሕግዙኹምይኽእሉእዮም። ሕቶምስየሃልይኩምወይሓገዝምስዘድልየኩምሕተቱናወይድማ ነዚ ቁጽሪ ተሌፎን ደውሉ፡ 206-386- 4636.


Beellamni Hojii Itti Aanu keessan yeroo kanatti hin jiru. Saganticha irra deddeebi’uu keenya itti aanu yeroo karoorfannu, hojjettoonni Mana Kitaabaa gaaffii hojii fi hojii irratti isin gargaaruu danda’u. Yoo gaaffii qabaattan ykn gargaarsa barbaaddan, Nu Gaafadhaa ykn 206-386-4636 bilbilaa.


نعتذر عن عدم توفر المواعيد الخاصة ببرنامج وظيفتك التالية في الوقت الحالي، موظفوا المكتبة يمكنهم مساعدتك في عملية البحث عن وظيفة وللحصول على المساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي 206-386-4636