Learn English

Learn English graphic

We offer free classes for practicing English skills for daily life, work, and citizenship in our English for Speakers of Other Languages (ESOL) classes. Join one of our free English Circle conversation groups to practice with others learning English.

Aprenda inglés: Ofrecemos clases gratuitas para practicar las habilidades en el idioma inglés para la vida diaria, el trabajo y la ciudadanía con nuestras clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL). Únase a uno de nuestros grupos de conversación gratuitos (English Circle) para practicar con otros aprendiendo inglés.

Học Tiếng Anh: Chúng tôi cung cấp các lớp học miễn phí để luyện tập các kỹ năng tiếng Anh để sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, để đi làm, và thi quốc tịch trong các lớp học Tiếng Anh dành cho Những Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL) của chúng tôi. Tham gia vào một trong các nhóm Vòng Tròn Hội Thoại Tiếng Anh (English Circle) để luyện tập với những người đang học tiếng Anh khác.

学英语:我们给说其他语言的人提供免费英语课程(ESOL)练习用于日常生活、工作和公民的英语技能。 加入我们免费的英语圈对话小组之一,与其他学习英语的人一起练习。

Mango Languages

Mango Languages logo

This interactive tool offers more than 70 languages, including English, for children and adults.

Esta herramienta interactiva ofrece más de 70 idiomas, incluido el inglés, para niños y adultos.

Công cụ tương tác này cung cấp hơn 70 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, dành cho trẻ em và người lớn.

这个交互式工具为儿童和成人提供了 70 多种语言,包括英语。

Signing Savvy

Learn American Sign Language

Learn American Sign Language (ASL) online with this visual dictionary. Searchable by word or phrase. Create word lists, flash cards, and quizzes.