Hầu hết các liên kết trong trang này dẫn đến các trang bằng tiếng Anh, trừ khi có ghi chú khác. Nếu quý vị muốn tự động dịch trang nào sang ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng bảng chọn Ngôn Ngữ (Language) ở trên cùng bên phải của mỗi trang.

Nhận Quyền Truy Cập

Quý vị muốn truy cập dịch vụ lấy đồ trên lề đường hoặc các nguồn lực trên mạng nhưng mà chưa có thẻ Thư viện Công cộng Seattle? Không có sao: bây giờ quý vị có thể đăng kí ngay tại nhà để nhận quyền truy cập vào các nguồn lực của Thư viện mà không cần phải đến một chi nhánh của Thư viện. Trong thời gian chúng tôi đóng cửa tạm thời vì dịch COVID-19, chúng tôi có thể làm một thẻ mới cho quý vị nếu quý vị từ 13 tuổi trở lên, sống trong thành phố Seattle, và có điện thoại di động. Nếu chúng tôi có thể xác nhận xem quý vị có đủ điền kiện, quý vị sẽ nhận được quyền truy cập tức thì để truy cập các quyển sách điện tử và sách nói điện tử thông qua chương trình OverDrive, và truy cập vào các nguồn lực trên mạng còn lại của chúng tôi trong vài ngày sau.

Đơn ghi danh thẻ Thư viện

Quý vị muốn được thông báo về tài khoản bằng cách nào? Điện thư hoặc TeleCirc *
 
Quý vị có muốn nhận những điện thư cung cấp tin tức, sự kiện và hoạt động từ Thư viện không? *
Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm đối với việc sử dụng thẻ này và tất cả các lệ phí cho việc sử dụng thẻ.
 *
   

* Required

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.