"Water" you reading this summer?

Image of trees

Books, audio books, graphic novels, poems, magazines, instruction booklets, recipes - it all counts for your reading activity.

First, download your reading activity card

... then play!

Instructions for the reading activity

 1. Make your own reading goal! We suggest 20 minutes per day.
 2. Color in one square each day you read.
 3. After you color in ten squares, come to the library for a prize!
 4. Read anything you want! You may also listen to someone read or tell stories aloud.

Instrucciones para la lectura actividad

 1. ¡Póngase sus propias metas de lectura! Sugerimos que dedique 20 minutos por día.
 2. Cada día que lea, coloree un cuadro.
 3. Luego de colorear diez cuadros, ¡venga a la biblioteca a buscar su premio!
 4. ¡Lea lo que más le guste! También puede escuchar a alguien que lea o cuente historias en voz alta.

阅读说明活动

 1. 请您自行制订阅读目标!我们建议每天 20 分钟。
 2. 阅读当天给一个方块填色。
 3. 填满十个方块后,可以来图书馆领取奖品!
 4. 您可以阅读任何内容!您也可以聆听其他人大声朗读或讲故事。

Hướng dẫn đọc Hoạt động

 1. Lập mục tiêu đọc cho riêng mình! Chúng tôi gợi ý quý vị nên đọc 20 phút mỗi ngày.
 2. Tô vào một ô vuông mỗi ngày quý vị đọc.
 3. Sau ki đã tô đủ mười ô vuông, hãy đến thư viện nhận giải thưởng!
 4. Đọc bất cứ nội dung nào quý vị muốn! Quý vị cũng có thể nghe ai đó đọc hoặc kể to các câu chuyện.

ለንባብ መመሪያዎችእንቅስቃሴ

 1. ያንተ የንባብ እላማ ስራ! 20 ደቂቃ ባየቀኑ።
 2. ተነበበ በየቀኑ በኣንድ ኣርትማዝን ቅለሙ።
 3. ኣስር ኣርት ማዝ በደርስክት ብልጫ ለማግኘት ወደቤ ትመጽሃቱ ይምጹ!
 4. የወደኩት ማንበብ ትችላሉ! የሆን ካንተማንበብ ዛንታ ማንገር መስማት ትችላልሉ።

Tilmaamaha akhriska waxqabadka

 1. Smayso yoolkaaga wax akhrinta! Waxaan soojeedinaynaa inaad kadhigto 20 daqiiqo maalintiiba.
 2. Midab saar afar geesle isle'eg maalinkasa oo aad wax akhrido.
 3. Markaad midab saarto toban iskuwareeg, imoow maktabada si aad abaalmarin uqaadato!
 4. Waxaad rabto akhri! Waxaad sidoo kale dhagaysan kartaa qofkale oo wax ku akhrinaaya ama sheeko cod dheer kusheegaaya.

ምንቅስቓስ መምርሒታት

 1. ናይ ግዛእ ርእስኩም ናይ ንባብ ሽቶ ኣድልዉ! ከም ርእቶና ኣብ መዓልቲ 20 ደቂቅ ይኹን ንብል።
 2. ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብሓደ ርቡዕ ኩርናዕ ነቲ ተንብብዎ ኣሕብርዎ።
 3. እንድሕር 10 ርቡዕ ኩርናዕ በጺሕኩም ብልጫ ክትወስዱ ናብ ቤት ንባብ ምጹ!
 4. 4. ዝደለክሞ ኣንብቡ! ንሓደ እንዳንበበ ዓውኢሉ ክነግር ክትሰምዕዎ ትክእሉ ኢኩም።

Ajajawwan dalaga dubbisuu fuula ittiaanu irratti:

 1. Dubbisuu kaayyoo dhuunfaa kee godhu! Nutti guyyaatti daaqiiqaawwan 20 gorsinna.
 2. Halluu rogarfee tokko itti godhi guyyaa dubbistu kamuu.
 3. Rogarfeewwan kudhaniin yoo halleessiteen booda, badhaasaaf gara mana kitaabaa kootu!
 4. Waan barbaadu kamuu dubbisi! Ati tarii nama seenaa yookiin waan si olkaasee dubbisu dhaggeeffadhu.

Upcoming Programs for Kids

View all Summer of Learning programs

Watch the Make a Splash! Video

Follow the adventures of Readbeard Mr. Will as he seeks out information on The Seattle Public Library's 2018 Summer of Learning.

Make a Splash!

Great Books that Make a Splash!