ቀጻላይ ስራሕካ ከመይ ይሰርሕ

ናብ 206-386-4636 ደዊልካ ቆጸሮ ሓዝ።
 

Step 1

ናብ 206-386-4636 ደውል።

Step 2

ቀጾሮ ንምሓዝ ክነዘራርበካ ኢና።

Step 3

ን 30-60 ደቓይቕ ምስ አባላት ጋንታኹም ክትራኸቡ እኹም።

 

ብኽብረትካ ኣብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ስረሕ ቆጸራ ደሕንነት ክፍሊ (Employment Security Department) ብዛዕባ ዝቐረቡ ናይ ስራሕ ምስኣን ጥርዓናት ብዝምልከት ዘህልውኻ ሕቶታት ክንምልስ ከምዘይንኽእል ክትርዳእ ኣለካ።

እዚ ፕሮግራም እዚ ምስ ኪንግ ካወንቲ ላይብረሪ ሲስተም (King County Library System)፣ Sno-Isle ላይብረሪታት (Sno-Isle Libraries)፣ ስያትል ናይ ስራሕ ኢንሸቲቭ(Seattle Jobs Initiative)፣ ፒዩጀት ሳውንድ ናይ እንኳዕ ደሓን ተመለሰኩም ማእኸል(Puget Sound Welcome Back Center)፣ ብዩልዲንግ ኣውር ብሪጅን(Building Our Bridge,) ኮርያ ማሕበረ ሰብ ኣገልግሎት ማእኸልን(Korean Community Service Center) ብምትሕብባር ዝቐርብ እዩ።

ዝተተሓሓዙ ሊንክታት