Hojiin kee itti aanu akkamitti akka hojjetu

Beellama qabachuuf 206-386-4636 irratti bilbili.
 

Step 1

206-386-4636 irratti bilbili

Step 2

Beellama saganteessuf si dubbisna.

Step 3

Daqiiqaa 30-60 fii garee tuta wajiini walii qunnamiitu/waliagarituu.

 

Maaloo nuti gaaffilee waa'ee iyyatawwan hojii-dhabdummaa Qajeelcha Wabii Qacarrii (Employment Security Department) kutaa biyya Waashingtaniin duurfamanii iyyatamaniif deebii deebisuu akka hin dandeenye hubadhu.

Sagantaan kuni Sirna Mana Kitaabaa Kiing Kaawuntii (King County Library System), Manneen Kitaabaa Sno-Isle (Sno-Isle Libraries), Sagantaa Hojiilee Seattle (Seattle Jobs Initiative), Giddu-gala Anaa Dhufuu Puget Sound (Puget Sound Welcome Back Center), Riqicha Keenya Ijaaruu (Puget Sound Welcome Back Center) fi Giddu-gala Tajaajila Hawaasa Kooriyaa (Korean Community Service Center) waliin shariika ta'uudhan kennama.

Geessituuwwan Walqabatan