Tiếng Việt

Tiếng Việt : Hệ Thống Tuần Hoàn Bằng Điện Thoại ( TeleCirc )

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Hệ Thống Tuần Hoàn Bằng Điện Thoại ( TeleCirc )

(Telephone Circulation System - TeleCirc)

 

TeleCirc là gì?

Hệ Thống Tuần Hoàn Bằng Điện Thoại của Thư Viện - hoặc TeleCirc - có sẵn 24 giờ một ngày để giúp quý vị tiếp cận đến thông tin của trương mục quý vị qua điện thoại bằng Anh ngữ. Hệ thống này cũng gởi quý vị các lời nhắn bằng Anh ngữ về những đồ vật quá hạn hoặc những đồ vật được đặt “hold” (giữ lại) có sẵn cho quý vị đến nhận.

 

Tôi sử dụng nó như thế nào?

Để gọi TeleCirc, xin hãy có sẵn số thẻ Thư Viện của quý vị và PIN rồi gọi 206-386-9015.

 

Quý vị có thể:

  • "Renew" (Gia hạn) các món đồ
  • Tìm xem những đồ vật nào được đặt giữ lại hiện có sẵn cho quý vị đến nhận
  • Biết xem quý vị có bị phạt hay không
  • Nghe danh sách các món đồ đang mượn và “due dates” (ngày đến hạn phải trả)

 

Nếu tôi không có ở nhà khi TeleCirc gọi thì sao?

Nếu quý vị không có ở nhà, quý vị có thể nhận một phần của lời nhắn trên máy nhắn của quý vị. Nếu điều đó xảy ra, quý vị có thể gọi TeleCirc ở 206-386-9015 để kiểm trương mục của quý vị.

¡Inscríbase para obtener su tarjeta de biblioteca de forma gratuita! Saque libros, música y DVDs
Teen reading

La biblioteca es...

Selecting books at the Library

un lugar donde…

Boys using self-checkout

puede leer, aprender y conocer amigos

Necesita ayuda?