Tiếng Việt

Tiếng Việt : Điện Thư Thông Báo Lịch Sinh Hoạt

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Điện Thư Thông Báo Lịch Sinh Hoạt

(Calendar Email Notices)


Quý vị có thể đăng ký để nhận điện thư về Lịch Sinh Hoạt mỗi tháng hai lần (hai tuần một lần) và điện thư liệt kê các sinh hoạt Việt ngữ sắp tới.

 

"SUBSCRIBE:" (đăng ký để nhận)

  1. Đến phần Lịch Sinh Hoạt.
  2. Bấm vào "SUBSCRIBE" (đăng ký nhận) (phía dưới lịch hiện thời).
  3. Trong khuôn mới mở, bấm vào "Biweekly email" (điện thư hai tuần một lần).
  4. Đánh "Display name" (tên của quý vị) và "Email address" (địa chỉ Điện Thư) của quý vị.
  5. Bấm vào "Subscribe to Biweekly Email." (Đăng ký nhận Điện Thư Hai Tuần Một Lần)
  6. Nếu thành công, quý vị sẽ thấy chữ "Done" (Làm Xong) trên trang kế.
  7. Nếu quý vị muốn "Unsubscribe," (Không đăng ký nhận) quý vị có thể làm điều này khi quý vị nhận điện thư đầu tiên bằng cách làm theo phần liên kết ở cuối trang.
¡Inscríbase para obtener su tarjeta de biblioteca de forma gratuita! Saque libros, música y DVDs
Teen reading

La biblioteca es...

Selecting books at the Library

un lugar donde…

Boys using self-checkout

puede leer, aprender y conocer amigos

Necesita ayuda?