Tiếng Việt

Tiếng Việt : Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library Closed Monday, May 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Memorial Day, Monday, May 29.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog – May 28 and May 29

The Library will be performing maintenance on our catalog starting at 6:30 p.m. Sunday, May 28 - 6:30 p.m. Monday, May 29. During this time, you will be able to search the Bibliocommons catalog, but will not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal), SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

(Ask a Librarian Email Form)

Đánh câu hỏi của quý vị vào dưới đây. Quý vị sẽ nhận phúc đáp trong vòng hai ngày làm việc.

 

*Địa chỉ điện thư:

*Xác định
địa chỉ điện thư:

*Thắc mắc của quý vị:

Tên:

Số thẻ Thư Viện:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

 

Dấu hoa thị (*) là những chỗ cần điền.
 
Bấm vào nút "Submit" (Nộp) chỉ một lần mà thôi.
 

 

 


Getting help

Thư viện là...

Woman at the Library

một nơi mà...

Get computer help

quý vị có thể được giúp đỡ.