Tiếng Việt

Tiếng Việt : ADA / Dịch Vụ Đặc Biệt

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

ADA / Dịch Vụ Đặc Biệt

(ADA/Special Services)

 

Thư Viện giúp đỡ những người bị khuyết tật như thế nào?

Thư Viện cố gắng với mọi nỗ lực để thích ứng cho tất cả khách sử dụng thư viện. Qua Library Equal Access Program (LEAP) (Chương Trình Sử Dụng Thư Viện Bình Đẳng) chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và thiết bị thích ứng cho những người có nhu cầu đặc biệt.

 

Thư Viện hoàn toàn tuân theo Americans with Disabilities Act (ADA) (Đạo Luật Người Hoa Kỳ Bị Khuyết Tật) và cung cấp các phương tiện thích ứng khi có yêu cầu đối với nhu cầu sử dụng, truyền thông hoặc các nhu cầu khác để bảo đảm cho các dịch vụ, các sinh hoạt và việc tuyển dụng của chúng tôi có sẵn cho những người bị khuyết tật.

 

Để được giúp đỡ hoặc để có thêm thông tin, vui lòng:

 

email your question

Điện thư
Dùng mẫu trên mạng trực tuyến để gởi thắc mắc của quý vị.

 

line

Telephone the Quick Information Center at 206-386-4636

Điện thoại :
Gọi LEAP at (V/TTY) 206-615-1380 hoặc World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 hoặc 206-615-1380 (V/TTY).

line

Ask at your local branch of the library

Đích thân đến
Đến LEAP ở Tầng 1, Thư Viện Trung Ương

line

 

Có các nguồn trợ giúp nào khác cho những người bị khuyết tật không?

 

Dịch Vụ Lưu Động

Dịch Vụ Lưu Động có thể mang Thư Viện Công Cộng Seattle đến cho quí vị! Nếu quí vị là cư dân của Seattle và không thể viếng thăm thư viện thường xuyên vì lý do tuổi tác, khuyết tật hoặc bệnh phải ở nhà trong ít nhất sáu tháng, Dịch Vụ Lưu Động có thể sắp xếp để giao đồ vật Thư Viện. Để biết thêm chi tiết, liên lạc 206-386-4636 hoặc gởi điện thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện.

 

Để yêu cầu dịch vụ này, xin liên lạc 206-386-4636 hoặc gởi điện thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện. Xin lưu ý: hiện tại đang có một danh sách chờ đợi cho một số dịch vụ đến nhóm người lớn ở nhà cư dân. Cám ơn sự kiên nhẫn của quí vị.

Getting help

Thư viện là...

Woman at the Library

một nơi mà...

Get computer help

quý vị có thể được giúp đỡ.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện