Tiếng Việt

Tiếng Việt : Mượn và Trả

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Mượn và Trả

(Check Out and Return)

 

Tôi được mượn bao nhiêu món đồ và tôi có thể giữ chúng trong bao lâu?

Xin xem biểu đồ để biết thông tin về thời gian mượn và lệ phí quá hạn cho tất cả những người mượn sách. Quý vị có thể mượn 50 món đồ.

 

Đồ vật

Thời Hạn Mượn

Lệ Phí Trả Trễ Mỗi Ngày

Lệ Phí Trả Trễ Tối Đa

Sách, những cuốn sách nhỏ, dĩa CD, băng cassette, albumn nhạc, băng video, tạp chí tại các chi nhánh và tạp chí tuyển lựa tại Thư Viện Trung Ương

21 ngày

25 xu

$8

DVD

14 ngày

25 xu

$8

Interlibrary Loan (ILL) (Mượn từ các thư viện khác):

21 ngày

$1

$15

Tôi có thể trả tiền phạt hoặc tiền lệ phí của tôi bằng cách nào?

Có 3 cách để Trả Một Số Tiền Phạt/Tiền lệ phí

 

Thư Viện Công Cộng Seattle không còn chấp nhận những đồ bằng hiện vật cá nhân được mua để thay thế cho những đồ vật bị mất hoặc thiệt hại trong khi mượn.

 

Tôi có thể trả ở đâu những đồ vật mà tôi mượn?

"Return" (trả) những đồ vật đến bất cứ địa điểm nào của Thư Viện Công Cộng Seattle hoặc dùng “book drop” (thùng trả sách).

 

Thùng trả sách hoạt động 24 giờ một ngày tại tất cả các chi nhánh. Thùng trả sách ở Thư Viện Trung Ương hoạt động vào những giờ sau đây:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 a.m. - 10 p.m.
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9:30 a.m. - 6 p.m.

 

Có thể cần đến một vài ngày để cho món đồ được xóa khỏi trương mục của quí vị bởi vì số lượng lớn của những món đồ được trả. Những món đồ được kiểm vào sau ngày đã trả sẽ được dời lui ngày lại để tránh lệ phí trễ. Nếu món đồ vẫn lưu lại trong trương mục của quí vị hơn một ngày sau khi quí vị đã trả món đồ, xin hãy nói chuyện với nhân viên tại chi nhánh điạ phương của quí vị hoặc gọi cho Dịch Vụ Người Mượn tại 206-386-4190 trong giờ mở cửa. Quí vị củng có thể giao tận tay những đồ vật cần trả cho một nhân viên tại bất cứ điạ điểm thư viện nào, và yêu cầu một biên lai trả đồ tại thời điểm đó.

 

Nếu tôi làm mất một món đồ thì sao?

Quý vị sẽ bị tính tiền cho những món đồ của Thư Viện mà quý vị làm mất. Lệ phí thay thế món đồ có khác nhau. Xem phần Đồ vật trả quá hạn (Overdue items) để biết thêm thông tin.

 

Gia hạn các đồ vật của Thư Viện

 

(Renewing Library Items)

 

Tôi gia hạn các đồ vật bằng cách nào?

  • Dùng Library Catalog (Danh Mục Liệt Kê của Thư Viện) (bằng Anh ngữ). Xem dưới đây.
  • Dùng TeleCirc, dịch vụ điện thoại tự động ở 206-386-9015 (bằng Anh ngữ).
  • Gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 hoặc đến bất cứ địa điểm Thư Viện nào.

 

Quý vị cần thẻ Thư Viện của mình và PIN để “renew” (gia hạn) trên mạng trực tuyến hoặc qua TeleCirc và thẻ Thư Viện của quý vị để “renew” bằng điện thoại hoặc đích thân đến Thư Viện.

 

Làm thế nào để tôi gia hạn một đồ vật trên mạng trực tuyến khi sử dụng Danh Mục Liệt Kê của Thư Viện?

  1. Bấm vào "Log in to your account" (Đăng nhập vào trương mục của quý vị) hoặc "My Account" (Trương Mục Của Tôi) nằm ở hàng đầu, phía bên tay phải của trang.
  2. Đánh "barcode #" (số thẻ Thư Viện) của quý vị vàPIN.
  3. Quý vị sẽ thấy "Account Overview" (Đại Cương Về Trương Mục) của quý vị. Chọn "Items Out" (Những Món Đồ Đang Mượn).
  4. Tìm món đồ hoặc các món đồ mà quý vị muốn "renew." Bấm vào ô vuông nhỏ phía bên trái của từng món đồ. Gạch đánh dấu sẽ xuất hiện.
  5. Chọn nút "Renew" nằm ở hàng đầu của trang.

 

Lưu ý ngày mới "Due Date" (Ngày Đến Hạn Phải Trả). Nếu món đồ đó không thể được gia hạn, quý vị sẽ thấy chữ màu đỏ, "One or more of your items did not renew. Please scroll down for details." (Một hoặc nhiều món đồ của quý vị đã không được gia hạn. Vui lòng dùng thanh cuộn xuống để biết thêm chi tiết.) Điều này có nghĩa là quý vị cần phải trả món đồ đó vào Ngày Đến Hạn Phải Trả lần đầu.

 

Tôi có thể giữ các món đồ quá Ngày Đến Hạn Phải Trả không?

Hầu hết các món đồ đều có thể được gia hạn hai lần nếu không có ai đang chờ các món đồ đó. Quý vị có thể gia hạn khoảng thời gian giống như thời hạn mượn lần đầu (xem bản ở trên.) Lưu ý: “Interlibrary Loans” (ILL) có thể không được gia hạn.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện