Tiếng Việt

Tiếng Việt : Chương Trình Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL)

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Chương Trình Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL)

(English as a Second Language (ESL) Programs)

 

Thư Viện có các chương trình ESL gì?

  • Talk Time(Giờ Trò Chuyện) - ESL là các nhóm đàm thoại dành cho thanh thiếu niên và người lớn
  • Máy vi tính trợ giúp học tập với nhu liệu đặc biệt và huấn luyện miễn phí
  • Các lớp Anh ngữ và các buổi học văn phạm cho những người học lớp sơ cấp và trung cấp
  • Các lớp học thi nhập tịch dành cho người lớn di dân và người tị nạn chuẩn bị thi nhập tịch Hoa Kỳ

 

Những lớp này dạy bằng Anh ngữ cho người lớn có kỹ năng Anh ngữ hạn chế. Xem phần "Literacy / ESL Calendar" (Lịch Chương Trình Biết Chữ / ESL ) để có toàn bộ danh sách các chương trình sắp tới.

 

Tài liệu về công dân và ESL

Thư Viện có sách, CD, và DVD, bằng Anh ngữ và nhiều ngôn ngữ khác để giúp những người học thi trở thành công dân hoặc học để cải tiến Anh ngữ của họ. Quý vị cũng có thể thực tập Anh ngữ, kỹ năng đọc, nghe và viết bằng cách sử dụng chương trình máy vi tính "Rosetta Stone." Học cách sử dụng chương trình này ở một buổi huấn luyện miễn phí.

 

Các chương trình này tốn bao nhiêu?

Tất cả các chương trình Thư Viện đều miễn phí và mọi người đều được đón mời. Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đăng ký trước buổi sinh hoạt vì chỗ có giới hạn. 

 

 

Xin gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-386-0849 hoặc đến bất cứ địa điểm Thư Viện nào để biết thêm thông tin. 

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

  • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Book group

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Reading together

quý vị có thể thưởng thức những điều vui.